VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING
Contactvereniging 60plus gemeente Renkum

Dit is de Verklaring Gegevensbescherming van de Contactvereniging 60plus gemeente Renkum, statutair gevestigd Overzicht 38, 6862 CT Oosterbeek,

www.60plusrenkum.nl

Inleiding

Deze verklaring Gegevensbescherming is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.
De AVG is wetgeving die geldt voor de hele Europese Unie. Deze wet vervangt in Nederland de Wet bescherming Persoonsgegevens, (WbP). Privacyrechten zijn door de AVG versterkt en uitgebreid, waardoor voor organisaties meer verplichtingen zijn ontstaan ten opzichte dan de WbP.

De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Verantwoording naar de leden

De Vereniging heeft verantwoordingsplicht naar de leden: de gegevensverwerking moet rechtmatig, transparant, doel gebonden en juist zijn.
De Vereniging moet kunnen aantonen dat voor de verzameling van gegevens door de betreffende persoon toestemming is gegeven.

Rechten van de leden

De belangrijkste rechten die een lid aan de AVG kan ontlenen zijn het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van verwerking, het recht van bezwaar en het recht op verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens .

Het gebruik van persoonsgegevens door de Vereniging

Voor de Vereniging zijn bij de verwerking van persoonsgegevens twee grondslagen van belang: de verwerking moet noodzakelijk zijn en de leden moeten toestemming hebben gegeven.
Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, mogen alleen voor specifieke doelen worden verwerkt, en de toegang tot de gegevens moet beperkt zijn.

De bestuursleden en de coördinator contactpersonen hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden.
De contactpersonen hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden behorend bij hun bestand. Onderlinge uitwisseling is niet toegestaan zonder toestemming van de leden.
Onderlinge communicatie kan uitsluitend met die leden die daarvoor toestemming hebben gegeven.
Voorbeeld: leden van een activiteitengroep.
Voorbeeld: geen cc via mailverkeer indien daar geen toestemming voor is gegeven.

 

Aangezien het doel van de vereniging is het bevorderen van het contact tussen de leden, vindt de gegevensverwerking uitsluitend met dit doel plaats.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is van toepassing op alle persoonsgegevens, die het lid mondeling, schriftelijk of digitaal aan de Vereniging heeft verstrekt via het aanmeldformulier of op de website of door middel van persoonlijk contact.
Dat wil zeggen naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum en bankrekeningnummer
.
De Contactvereniging 60plus gemeente Renkum is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Het bestuur stelt vast welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, en op welke manier. De vereniging verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om haar doelstelling te bereiken. De gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt als dat nodig is,
bijvoorbeeld voor het drukken en verzenden van het Maandbericht.

Mocht er sprake zijn van het gebruik van foto’s, dan zal daarvoor afzonderlijk toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen.

De gegevens worden bewaard zo lang dat noodzakelijk is en worden daarna verwijderd. Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht op informatie, inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens, en heeft recht van bezwaar. Een verzoek daartoe kan ingediend worden bij het bestuur.

Contact
Het bestuur heeft de Verklaring Gegevensbescherming op 14 augustus 2018 voor het laatst gewijzigd.
Voor opmerkingen, vragen of anderszins kunnen leden contact opnemen met het bestuur.